Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.A Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Pure Sento slips.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Pure Sento.

1.B Door een bestelling te plaatsen geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pure Sento heeft het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.C Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Pure Sento erkend.

1.D Pure Sento garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.A Levering vindt plaats binnen 2 werkdagen.

2.B In het kader van de regels van de koop op afstand zal Pure Sento bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is omdat het product niet op voorraad is of er is om andere redenen vertraging, langer durend dan 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.C Aan de leveringsplicht van Pure Sento is voldaan zodra het pakket bij de afnemer is aangeboden door PostNL. Indien de afnemer het pakket weigert bij Post NL dan is Pure Sento hier niet verantwoordelijk voor.

2.D Alle op de website van Pure Sento vernoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.A Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.B Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.A Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 werkdagen te retourneren. Deze termijn gaat in vanaf de bestelde slip tot het moment dat de slip geleverd is door Post NL. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de slip heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer moet binnen 2 wekdagen een schriftelijk melding gemaakt hebben bij de Pure Sento Shop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde slip tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van Post NL.

Terugzending van de slip dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend (de hygiene zegel dient in tact te blijven).

Indien de slip bij de afnemer is gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid met inachtneming van hetgeen is beschreven in de vorige zin, zal Pure Sento binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.B Het herroepingrecht is niet van toepassing op:

| De prijs van de slip die gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Pure Sento geen invloed heeft.
| De slip wordt uit hygiënisch oogpunt niet teruggestuurd tenzij duidelijk fabricagefouten door het maatwerk zijn opgetreden

Pure Sento behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.

5. Gegevensbeheer

5.A Indien je een bestelling plaatst bij Pure Sento, worden je gegevens opgeslagen maar niet verstrekt aan derden.

5.B Pure Sento zal zorg dragen voor een zeer vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.

6. Garantie en conformiteit

6.A Pure Sento hecht waarde aan kwaliteit. De afnemer is verplicht de geleverde slip bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product verkeerd of kapot is dan dient de afnemer dit onmiddellijk schriftelijk te melden. Pure Sento zal het verkeerd geleverde product herstellen door het juiste product binnen 5 werkdagen kosteloos te leveren. Terugzending van het verkeerde product dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.B Deze garantie geldt niet indien de afnemer de geleverde zaken heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten bewerken.

7. Aanbiedingen

7.A Mondelinge toezeggingen door Pure Sento zijn van toepassing nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.B Pure Sento kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.C Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.A Een overeenkomst tussen Pure Sento en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Pure Sento op haalbaarheid is beoordeeld.

8.B Pure Sento behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.A Alle afbeeldingen op de website van Pure Sento gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast rust er copyright op alle beelden en uitingen op www.puresento.nl en www.puresento.eu

10. Overmacht

10.A Pure Sento is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.B Onder overmacht wordt verstaan een oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen in de vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pure Sento gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.C Pure Sento behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pure Sento gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.D Indien Pure Sento bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Aansprakelijkheid

11.A Pure Sento is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de slip. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.A De door Pure Sento geleverde slip welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet nagemaakt worden.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.A Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.B Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pure Sento en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Pure Sento er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.